Vega pendeltågsstation

Trafiksäkerhet och framkomlighet i fokus

En modern kollektivtrafiklösning för en helt ny stadsdel.

Den nya pendeltågstationen ingår som en del i en större satsning på att möta framtidens behov av väl fungerande trafiksystem vid Vega. Haninge kommuns planer för stadsdelen Vega omfattar bland annat bostäder för 10 000 människor och arbetsplatser samt service. Vega ska bli en attraktiv stadsdel med skola, grönområden och goda kommunikationer.

Detta ingår i projektet:
Järnvägsbanken breddas på en sträcka av 1 kilometer för att ge plats för stationshus och en 240 meter lång mittplattform. För att möjliggöra en planskild korsning med huvudgata och bussterminal byggs två stycken 60 meter långa järnvägsbroar. Det ger också plats för stationshus och torg på båda sidor om järnvägen. För ökad tillgängligheten byggs en gång- och cykeltunnel och en gång- och cykelbro.

Foto: SLL

MER LÄSNING:
> Mer om projektet
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i