Så arbetar vi med etik, kvalitet och miljö

Viktiga grundbultar i vår strävan att vara Mälardalens mest eftertraktade och kompetenta projektledningsföretag.

Etik

Vår etiska policy sammanfattar de etiska värderingar och principer som ska vara gemensamma för alla medarbetare på Projectpartner. 

 

Vi står för demokrati, alla människors lika värde och en fri och öppen diskussion. Vi agerar ärligt, ansvarfullt, rättvist och med respekt för varandra. Ett etiskt beteende är viktigt både för att våra uppdragsgivare ska kunna känna förtroende för oss och för att vi tillsammans ska skapa en god företagskultur där alla medarbetare trivs.

 

Vi arbetar aktivt för att stimulera en levande intern diskussion om etik, både i den dagliga verksamheten och under våra gemensamma företagsträffar. Vår kultur uppmuntrar jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Vi behandlar varandra med ömsesidig respekt, förtroende och medkänsla.

 

Vi tolererar inte någon form av trakasserier eller diskriminering (inkluderande kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder).

 

Vi anser att etik börjar med individen och att Projectpartner är summan av varje medarbetares beteende. Att vi alla förstår värdet av och lever upp till vår etiska policy är grundläggande för att nå vår gemensamma vision: Projectpartner ska vara Mälardalens mest eftertraktade projektledningsföretag.

Kvalitet

Projectpartners ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

 

Projectpartners helhetssyn på kvalitet omfattar såväl våra projektledningstjänster som våra interna företagsprocesser. Genom kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och utarbetade rutiner för kvalitetsstyrning där alla tar ansvar i samverkan bidrar vi till våra kunders och vår egen framgång.

 

Projectpartner ska:

– Följa lagar och föreskrifter som berör verksamheten
– Följa krav i enlighet med kontrakt
– Ha en kontinuerlig utveckling av våra medarbetares projektledningskompetens
– Ha ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar av kvalitetsledningssystemet samt regelbundna kund- och medarbetarundersökningar.

 

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att Projectpartners kvalitetspolicy följs.

Miljö

Projectpartners ledningssystem är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

 

Projectpartner ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle i såväl den interna företagsverksamheten som i uppdragsverksamheten. Genom ständiga förbättringar av vårt miljöledningssystem ska vi verka för ett målmedvetet och förebyggande miljöarbete i samförstånd med kunder och leverantörer.

 

Företaget ska tillgodose och möta miljökrav samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning som berör verksamheten. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att Projectpartners miljöpolicy följs.