2018-04-23

Vega: ny stadsdel får modern kollektivtrafik

Som en del i en större satsning bygger Trafikverket Vega pendeltågstation, ett nytt stopp längs Nynäsbanan som kommer att möjliggöra ett säkert resande med påtagliga miljövinster. Projectpartners Eva Lexén, delprojektledare på Trafikverket, ger oss en inblick in vad som händer i projektet just nu.

Stadsdelen Vega som nu växer fram i Haninge kommun, ska rymma bostäder för runt 10 000 människor och dessutom arbetsplatser, skolor och service av olika slag. Här ska människor trivas och bo i en attraktiv miljö med fina grönområden – hållbara kommunikationslösningar är då ett naturligt inslag. Därför bygger nu Trafikverket en ny pendeltågsstation längs Nynäsbanan som sätter samhällsnytta, miljö och säkerhet i fokus. Vega pendeltågstation kommer underlätta pendling till och från arbetsplatser vilket leder till att bilresorna minskas vilket är en vinst för miljön. Stationens planering kommer möjliggöra en säker trafikmiljö och bekväma byten mellan buss och pendeltåg för resenärerna.

Projectpartners Eva Lexén är delprojektledare för Trafikverkets projekt Vega: ”Projektet innebär att järnvägsbanken breddas på en sträcka av en kilometer för att ge plats för ett nytt stationshus och mittplattform. Två järnvägsbroar byggs för att möjliggöra en planskild korsning med huvudgata och en bussterminal för att undvika möten mellan exempelvis tåg och bilar. För ökad tillgänglighet byggs både en tunnel och en bro för fotgängare och cyklister. Nu under våren läggs spåren i sitt slutliga läge och därmed är järnvägsanläggningen klar. Fram till årsskiftet byggs stationshus, bussterminal,torgytor och bullerskyddsskärm färdigt.”

Som alla projekt har Vega sina unika förutsättningar och utmaningar. ”De komplicerade grundläggningsförhållandena varit projektets stora utmaning både i planerings- och genomförandeskede. Med ett stort lerdjup, stora block i leran och en hög grundvattennivå har de tekniska lösningarna varit kostnadsdrivande”, berättar Eva. ”Projektet utförs som en totalentreprenad vilket inte är vanligt inom järnvägsprojekt. Det har gett intressanta erfarenheter kring uppbyggnad av organisation, kravställning i förfrågningsunderlag och fördelning av ansvar.”

Eva Lexén har en gedigen erfarenhet av projektledning inom samhällsbyggnad och en tydlig drivkraft: ”Det roligaste med mitt jobb är att jag får vara med och förverkliga idéer om infrastruktur som gör vardagen praktisk och trygg för oss medborgare. l mitt nuvarande projekt känner jag verkligen att jag får vara med och bidra till det, den nya pendeltågsstationen kommer att bli hjärtat i den nya stadsdelen Vega.”

Foto: Trafikverket

VEGA PENDELTÅGSTATION I SIFFROR:
4 200 människor beräknas stiga på vid Vega station och 23 000 resenärer beräknas passera stationen dagligen. Resan Vega station – Stockholm central beräknas ta 25 minuter. Infartsparkering för 150 bilar planeras och bilresorna beräknas minska med 800 resor per dag.

MER LÄSNING:
> Vega pendeltågstation
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i

 

Senaste nyheterna