2017-12-28

Roslagsbanan: projektledning under full produktion

Ökad kapacitet, bättre säkerhet, mindre buller och förbättrad tillgänglighet. Målen med ombyggnationen av Roslagsbanan är tydliga. Just nu är projektet inne i en intensiv fas där den mest moderna stationen efter Roslagsbanan tar form – samtidigt som tågen fortsätter att rulla. Det är nu projektledningen verkligen sätts på prov. Projectpartners Charlotte Johansson berättar mer.

Anrika Roslagsbanan invigdes redan 1885, då med uppgiften att frakta gods och livsmedel in till Stockholm. Idag är Roslagsbanan en förutsättning för att många människor i den nordöstra regionen ska kunna ta sig till och från arbete, vård, skola och fritidssysselsättningar på ett snabbt och miljövänligt sätt. Belastningen är hög och banan som till stor del består av enkelspårig järnväg är störningskänslig. SL har beslutat att framtidssäkra Roslagsbanans kapacitet genom att bland annat bygga 22 km dubbelspår och rusta upp stationer vagnar samt investera i nya tåg och bullerskydd.

Just nu är projektet inne i en både spännande och utmanande fas då en av de största ombyggnationerna är i full gång. Knutpunkten Roslags-Näsby ska omvandlas till Roslagsbanans mest moderna station med dubbelspår och ny stationsbyggnad. Största delen av arbetet görs utan att tågtrafiken stängs av, det finns helt enkelt ingen ersättning i form av bussar att tillgå när så många infrastrukturprojekt pågår samtidigt i Stockholm. Vilka är då de största utmaningarna när ett projekt måste hålla takten samtidigt som trafiken ska fortsätta att rulla?

Projectpartners Charlotte Johansson är produktionsledare på SL:

”Vi hade redan från början en tuff tidplan med krav på att trafiken ska vara igång under nästan hela entreprenadtiden. Planerad trafikstart har legat fast även om omfattningen på projektet har ökat. En god planering är därför a och o. Vi har sett till att bygga så mycket som möjligt utanför spårområdet med tågen i drift, innan banan har stängts av. Vi har också gjort vissa provisorier för att komma åt större delar av anläggningen. Alla moment planeras i detalj och vi jobbar kontinuerligt med planering och information till alla som ska utföra arbetet.”

“Säkerhet och arbetsmiljö står som i alla projekt överst på prioriteringslistan. Eftersom arbetet med Roslagsbanan till så stor del sker på både kvällar, nätter och helger ökar riskerna. Vi har även allmänheten i nära anslutning till arbetsområdet att ta hänsyn till. Det viktigaste är trots allt att alla kommer hem hela på kvällen”, menar Charlotte.

Roslagsbanan är ett projekt med pressad tidsplan, problem som uppstår under resans gång måste lösas direkt. “Utmaningen för mig som ledare är då att hantera situationen här och nu samtidigt som jag behåller det längre tidsperspektivet för att minimera risker längre fram”, fortsätter Charlotte. “Något jag tar med mig från det här projektet är vikten av att tidigt göra en grov tidsplanering som successivt bryts ner. För att lyckas krävs ett gott samarbete med alla inblandade parter, något som inte sker per automatik. När kraven på enskilda individer blir stort är det också lätt att samarbetet påverkas på ett negativt sätt, då är det viktigt att ha en bra och öppen dialog så att man snabbt kan lösa eventuella konflikter som uppstår”.

“Det här är ett spännande projekt där vi ser resultatet växa fram i snabb takt. Samarbetet med alla aktörer som SL, entreprenörer, projektörer, Täby kommun, exploatörer med flera har varit bra och engagemanget högt. Roslags Näsby station ligger i ett område där kommunen ska exploatera minst 1400 nya bostäder, så det händer mycket runt omkring Roslagsbanan också. Reaktionerna från allmänheten har mestadels varit positiva också”, avslutar Charlotte.

Fakta Roslagsbanan:

  • Sammanlagd sträcka 65 km, spårvidd 891 mm (smalspår), 38 stationer
  • 383 avgångar och 48 000 resenärer per vardagsmedeldygn
  • Satsningen på ombyggnation Roslagsbanan har en budget på 9.6 miljarder

 

Senaste nyheterna