Lantmäteri & miljö

Att planera och genomföra ett hållbart samhällsbyggnadsprojekt kräver kompetens. Projectpartner erbjuder konsulter till projektledande och rådgivande funktioner i ditt projekt inom fastighetsrättsliga frågor, som exploateringsavtal, fastighetsbildning och markåtkomst.

Vi hjälper till med rättsliga, ekonomiska och tekniska fastighetsfrågor, driver projekt genom detaljplaneprocessen. Vi jobbar också med köp och försäljning av fast egendom.

Målet är en hållbar och varsam exploatering av mark och fastigheter.

Exempel på tjänster:

  • Projektledare plan, avtal och miljö (rådighet)
  • Projektledare miljö
  • Miljösamordnare
  • Lantmätare
  • Fastighetshandläggare
  • Avtalshandläggare
  • Markförhandlare